Aktualności
Powstanie strony www

Witamy !!

Przychodnia czynna jest w godzinach 7.00 do godz. 18.00 od poniedziałku do piątku.

W godzinach popołudniowych porad lekarskich udzielają lekarze dyżurni.
Czynny jest gabinet zabiegowy wykonujący świadczenia zabiegowe, diagnostyczne - pomiary RR i EKG. 
Materiały do badań pobierane są w godzinach rannych 7.30 do godz. 9.00

  NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA     Od 1 PAŹDZIERNIKA  2018 r. 

ŚWIADCZENIODAWCA

Adres

Telefon dla pacjenta

SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI

IM. M.KOPERNIKA W TORUNIU

 / dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia/

MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA UL. UNIWERSYTECKA  17

 87-100 TORUŃ

/ BUDYNEK OD PARKINGU/

 

 

56 611 99 42

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

/tylko w zakresie opieki pediatrycznej dla dzieci – do 18 roku życia z prawobrzeżnej części Torunia/

UL. KRASIŃSKIEGO 44A

87-100 TORUŃ

SZPITAL OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY

wejście przez Zespół Poradni Specjalistycznych

 

 

 

56 679 40 40

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ ,,RUDAK-MED.” SP. Z O.O.

/dla mieszkańców  dorosłych i dzieci lewobrzeżnej części Torunia/

 

 UL PODGÓRSKA 24A

87-100 TORUŃ

 

56 654 78 20

 

Nocna i ŚwiĄteczna opieka zdrowotna to Świadczenia w POZ udzielane od poniedziaŁku do piĄtku w godzinach od 18.00 do 7.00 dnia nastĘpnego oraz caŁodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.


NUMER TELEFONU DLA PACJENTÓW

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  56 611 99 42

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec pacjentów, informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska ,,Na Skarpie“ sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu ul.  Konstytucji 3 Maja 19.

2.        Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  iod@przychodnianaskarpie.pl

3.        Twoje dane otrzymujemy poprzez Twoje zgłoszenie się do nas w celu objęcia opieką zdrowotną finansowaną z NFZ  lub komercyjną.

4.         Powierzone Pani/Pana dane osobowe, takie jak:

·         imię i nazwisko,

·         oznaczenie płci,

·         data urodzenia,

·         numer PESEL i dane dotyczące dowodu tożsamości,

·         adres zamieszkania,

·        w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

                 a także:

·      oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,

·          opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

·          informacje o wydaniu opinii lub orzeczenia lekarskiego,

 Przetwarzane będą w celu:

·         świadczenia usług zdrowotnych,

·         rozliczenia świadczonych usług,

·         udostępnienia danych medycznych,

·         archiwizacji danych.

·         zawarcie umowy cywilno- prawnej

Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenia medyczne , a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane te będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 442, § 1 Kodeksu Cywilnego), art 29 Ust. z 6.11.2008 o Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta/ DzU. z 2017r.  poz.. 1318 z późn. zm. /

Jako podmiot leczniczy jesteśmy  zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej / art.9 ust.2 lit.h RODO w zw. z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np: odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej  oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, aby np. potwierdzić lub odwołać wizytę lekarską, poinformować o konieczności kontaktu z lekarzem przychodni w sprawie wyników badań  lub apteką w sprawie recept czy koniecznością zgłoszenia się na badania profilaktyczne lub szczepienia z dzieckiem w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień /Art 6 ust.1 lit. b oraz f  RODO./

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej  i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu / Art 6 ust.1 lit. b oraz f RODO/.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych.Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców;

·         udzielającym świadczeń medycznych

·     dostawcom usług zaopatrujących Przychodnię Lekarską ,,Na Skarpie“  w rozwiązania techniczne oraz   organizacyjne
umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych

·          dostawcom usług prawnych i doradczych  oraz wspierających PL w dochodzeniu należnych roszczeń

·          osobom upoważnionym przez Ciebie  w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

·          Podmiotom upoważnionym z mocy prawa w tym NFZ, Sąd, ZUS .

5.

Rejestracja pacjentów
7:15-17:30
 
Telefony - rejestracja:

Poradnia Dziecięca
56 650-80-01  56 650-80-01 
56 650-82-68  56 650-82-68 
56 657-59-97  56 657-59-97 


Poradnia Ogólna

56 648-74-07 
56 648-74-07 

56 645-63-64  56 645-63-64 


Poradnia K
56 620-04-70
Aktualności    •    O przychodni    •    Gabinety    •    Lekarze    •    Galeria    •    Kontakt    •    Mapka dojazdu    •    Specjalistyka
Copyright 2010 Przychodnia Lekarska "Na Skarpie"
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Created By Digital Sky | Strony i sklepy internetowe