Kontakt

Przychodnia Lekarska ,,Na Skarpie” sp. z o.o.

Godziny otwarcia przychodni:   pn.-pt. od 7.00 do 18.00

telefon (administracja):   56 648-64-18
fax (administracja):  56 658-55-80
 telefony do rejestracji:
PORADNIA OGÓLNA
56 645 63 64
56 648 74 07

PORADNIA DZIECIĘCA
56 650 80 01
56 650 82 68
56 657 59 97

PORADNIA K
56 620 04 70


Wizyty domowe należy ustalić z lekarzem prowadzącym do godz. 10.00

Szanowni Pacjenci,

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wprowadzamy w naszej przychodni następujące zasady :

  1. PACJENT POWINIEN OGRANICZYĆ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM WIZYTY OSOBISTE W PRZYCHODNI.

  2. WSZYSTKIE SPRAWY NALEŻY USTALAĆ TELEFONICZNIE POD NR:

  3.  Poradnia ogólna 56 648-74-07, 56 645-63-64

  4.  Poradnia dziecięca 56 650-80-01, 56 650-82-68

  5. PACJENCI POZ WYMAGAJĄCY KONSULTACJI Z LEKARZEM ZOSTANĄ UMÓWIENI NA TELEPORADĘ. LEKARZ TELEFONICZNIE USTALI EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WIZYTY OSOBISTEJ W PRZYCHODNI.

  6. PACJENCI POZ RECEPTY MOGĄ ZAMAWIAĆ POPRZEZ KARTKI-FORMULARZE, KTÓRE MUSZĄ ZAWIERAĆ : IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NR PESEL, NR. TELEFONU, NAZWĘ LEKU, DAWKĘ LEKU ORAZ LICZBĘ OPAKOWAŃ.

  7. KARTKI NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI NA PARTERZE, PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PRZYCHODNI.

  8. PO ODBIÓR KODU RECEPTY NALEŻY DZWONIĆ TELEFONICZNIE PO 3 DNIACH ROBOCZYCH

 Poradnia ogólna 56 648-74-07, 56 645-63-64 lub Poradnia dziecięca 56 650-80-01, 56 650-82-68

Funkcjonowanie powyższych zasad pozwoli nam zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkich pacjentów oraz zmniejszy ryzyko objęcia kwarantanną personelu i przychodni.

KORONAWIRUS

TELEFONY

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu

56 6586251 ; w godz. 15.00-17.00 kom. 692 -282-098

INFOLINIA 800190590

W PRZYPADKU NASILONYCH OBJAWÓW

TELEFON ALARMOWY 112

Koronawirus SARS-CoV-2


Informujemy pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu :

Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadzi ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

Uwaga !! Pacjent z objawami infekcji lub podejrzewający zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 zobowiązany jest TELEFONICZNIE przełożyć wizytę u specjalisty na inny termin.


Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien sam zgłosić się do Szpitala Zakaźnego

KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw udzielamy TELEPORADY.

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne, umówimy Państwa na konkretną godzinę do lekarza.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.


   Informacja dla pacjentów dot. świadczeń w soboty oraz niedziele i święta.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW NASZEJ PLACÓWKI OD DNIA 1 MAJA 2018r.
świadczenia zdrowotne realizowane są w;

DLA DOROSŁYCH:
MIEJSKIEJ  PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ UL. UNIWERSYTECKA 17 w budynku A wejście od parkingu
od piątku - godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od prac
y.
tel 56 611 99 42

DLA DZIECI:
Od 1. 03.2020r.
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA  W TORUNIU /tylko w zakresie opieki pediatrycznej dla dzieci  - do 18 roku życia z prawobrzeżnej cz. Torunia  tj.  KONSTYTUCJI 3 MAJA 42  56 679 45 85 
zaś lewobrzeżna cz.Torunia w SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI MEDYCYNY RODZINNEJ ,,RUDAK -MED"/

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec pacjentów, informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska ,,Na Skarpie“ sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu ul.  Konstytucji 3 Maja 19.

2.        Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  iod@przychodnianaskarpie.pl

3.        Twoje dane otrzymujemy poprzez Twoje zgłoszenie się do nas w celu objęcia opieką zdrowotną finansowaną z NFZ  lub komercyjną.

4.         Powierzone Pani/Pana dane osobowe, takie jak:

·         imię i nazwisko,

·         oznaczenie płci,

·         data urodzenia,

·         numer PESEL i dane dotyczące dowodu tożsamości,

·         adres zamieszkania,

·         w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

a także:

·         oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,

·         opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

·         informacje o wydaniu opinii lub orzeczenia lekarskiego,

  

Przetwarzane będą w celu:

·         świadczenia usług zdrowotnych,

·         rozliczenia świadczonych usług,

·         udostępnienia danych medycznych,

·         archiwizacji danych.

·         zawarcie umowy cywilno- prawnej

Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenia medyczne , a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane te będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 4221, § 1 Kodeksu Cywilnego), art 29 Ust. z 6.11.2008 o Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta/ DzU. z 2017r.  poz.. 1318 z późn. zm. /

Jako podmiot leczniczy jesteśmy  zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej / art.9 ust.2 lit.h RODO w zw. z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np: odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej  oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, aby np. potwierdzić lub odwołać wizytę lekarską, poinformować o konieczności kontaktu z lekarzem przychodni w sprawie wyników badań  lub apteką w sprawie recept czy koniecznością zgłoszenia się na badania profilaktyczne lub szczepienia z dzieckiem w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień /Art 6 ust.1 lit. b oraz f  RODO./

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej  i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu / Art 6 ust.1 lit. b) oraz f )RODO/.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych.Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców;

·         udzielającym świadczeń medycznych

·         dostawcom usług zaopatrujących Przychodnię Lekarską ,,Na Skarpie“  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne , umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych

·         dostawcom usług prawnych i doradczych  oraz wspierających PL w dochodzeniu należnych roszczeń

·         osobom upoważnionym przez Ciebie  w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

·         Podmiotom upoważnionym z mocy prawa w tym NFZ, Sąd, ZUS .

5.        Dane dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz §10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia .

6.        Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

7.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.

 

PODSTAWY PRAWNE:

 

 
Rejestracja pacjentów
7:15-17:30
 
Telefony - rejestracja:

Poradnia Dziecięca
56 650-80-01  56 650-80-01 
56 650-82-68  56 650-82-68 
56 657-59-97  56 657-59-97 


Poradnia Ogólna

56 648-74-07 
56 648-74-07 

56 645-63-64  56 645-63-64 


Poradnia K
56 620-04-70
Aktualności    •    O przychodni    •    Gabinety    •    Lekarze    •    Galeria    •    Kontakt    •    Mapka dojazdu    •    Specjalistyka
Copyright 2010 Przychodnia Lekarska "Na Skarpie"
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Created By Digital Sky | Strony i sklepy internetowe